Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 15 września 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej
do opiniowania wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 20/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 11 września 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu
gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 19/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 3 września 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia gospodarki
samochodowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 18/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie określenia zasad ewidencji, zakupu, modernizacji,
napraw, przemieszczania i kasacji sprzętu teleinformatycznego
oraz odpowiedzialności pracowników za sprzęt teleinformatyczny
i oprogramowanie w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie zasad procesu adaptacji nowo zatrudnionych pracowników
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 16/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 21 sierpnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny
sprzętu i wyposażenia (za wyjątkiem sprzętu komputerowego)
będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku pod kątem przydatności do dalszej eksploatacji oraz
Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników
rzeczowych
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 15/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 11 lipca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji praktyk
studenckich, praktyk zawodowych oraz staży dla bezrobotnych w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 14/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu „Procesy,
cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Stałej Komisji
Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz
ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień
publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 12/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny
sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej będącego na stanie
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod kątem
przydatności do dalszej eksploatacji oraz Komisji likwidacyjnej
zbędnych lub zużytych składników rzeczowych
30.10.2014 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się