Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 30 maja 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wspólnej Komisji
Dyscyplinarnej dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej
województwa pomorskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości
Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Gdańsku,
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku oraz
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zasad organizacji praktyk studenckich, praktyk
zawodowych oraz staży dla bezrobotnych w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 9/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur
stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski
Urząd Wojewódzki w Gdańsku
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie powołania Komisji antymobbingowej w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku – nie podlega publikacji
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia w 2014 roku dni
wolnych za święta przypadające w innych dniach niż niedziela
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji antymobbingowej w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 17 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku regulaminu pracy
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2014 r.
w sprawie udzielenia w 2014 roku dni wolnych za święta
przypadające w innych dniach niż niedziela w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
30.10.2014 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się