Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 275/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości będących
własnością Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 274/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kaliska w
okręgu wyborczym Nr 1
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 273/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 272/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 271/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia
drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
ruchomości wchodzących w skład mienia pozostałego po
rozwiązanej umowie o oddanie do odpłatnego korzystania
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:Biuro Projektów
Kolejowych w Gdańsku
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 270/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 269/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 listopada 2014 r.
w sprawie określenia wzoru prowadzonego wykazu osób
uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oraz wzorów
oświadczeń, zaświadczeń i upoważnień wydawanych przy
uzyskaniu dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
„zastrzeżone” w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 268/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 listopada 2014 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 267/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 listopada 2014 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 266/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2014 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie budynku mieszkalnego
31.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się