Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 225/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 września 2014 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 224/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 223/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 222/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 221/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością
przesyłu na rzecz Gminy Cewice nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 220/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie zgody na podwyższenie stopy procentowej przy
rozłożeniu na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 219/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 218/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w
Województwie Pomorskim
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 217/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 216/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie zgody na zawarcie w drodze przetargu umowy najmu lokalu
użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa
29.10.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się