Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Nabór nr 168809 (14/15)
inspektor ds. przyjmowania wniosków paszportowych, wydawania
paszportów w Terenowych Punktach Paszportowych w Oddziale
Paszportów w Gdyni (TPP w Wejherowie) Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
08.05.2015 więcej
Nabór nr 168805 (12/15)
inspektor ds. przyjmowania wniosków paszportowych, wydawania
paszportów w Terenowych Punktach Paszportowych w Oddziale
Paszportów w Gdańsku(TPP w Tczewie) w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
08.05.2015 więcej
Nabór nr 168586 (16/15)
inspektor wojewódzki do spraw rachunkowości budżetowej w
Oddziale Budżetowo-Księgowym Delegatury w Słupsku Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego
08.05.2015 więcej
Nabór nr 168310 (17-18/15)
informatyk do spraw obsługi technicznej Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w Centrum
Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
30.04.2015 więcej
Ogłoszenie 19/15
operator urządzeń przygotowania danych w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
14.04.2015 więcej
Nabór 168715 (20/15)
inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad działalnością w
zakresie geodezji i kartografii w Oddziale Geodezji i
Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
14.04.2015 więcej
Nabór 167716 (13/15)
inspektor do spraw udzielania informacji, przyjmowania wniosków
i wydawania dokumentów w Oddziale ds. Cudzoziemców Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
09.04.2015 więcej
Nabór nr 167759 (9/15)
inspektor wojewódzki do spraw kontroli w Oddziale Kontroli
Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i Kontroli
09.04.2015 więcej
Nabór nr 2322 (11/15)
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
09.04.2015 więcej
Nabór nr 2312 (10/15)
Dyrektor Biura Kadr i Organizacji
02.03.2015 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się