Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 204/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
29.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 203/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
29.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 202/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lipca 2015 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wicko w
okręgu wyborczym Nr 5
29.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 201/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lipca 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta
Gdańska
27.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 200/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lipca 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
27.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 199/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
27.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 198/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców
majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych
prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego
27.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 197/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lipca 2015 r.
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa na rzecz Gminy Przodkowo
27.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 196/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
24.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 195/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lipca 2015 r.
w sprawie powołania biegłych rzeczoznawców majątkowych w
ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez
Wojewodę Pomorskiego
24.07.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się