Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 264/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 października 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkowników wieczystych
14.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 263/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 października 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku.
14.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 262/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 października 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 239/15 Wojewody Pomorskiego z
dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim oraz
wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców
06.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 261/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 października 2015 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego oraz umowy dzierżawy
części nieruchomości Skarbu Państwa
02.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 260/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 października 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
02.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 259/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 239/15 Wojewody Pomorskiego z
dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim oraz
wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców.
01.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 258/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 września 2015 roku.
zmieniające zarządzenie 107/13 Wojewody Pomorskiego z dnia 18
marca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu teleinformatycznego
do elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego
sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw i
wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad użytkowania
systemu EZD oraz powołania Zespołu ds. obsługi systemu EZD w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
25.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 257/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 września 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
25.09.2015 więcej
Zarządzenie nr 256/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ds.
realizacji na terenie województwa pomorskiego Rządowego
programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących
szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i
opieki w szkołach - "Bezpieczna plus"
23.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 255/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na
okres 10 lat
18.09.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się