Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 97/16 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numeru alarmowego 112) w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
(zastępstwo).
24.10.2016 więcej
Nabór nr 96/16 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numeru alarmowego) w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
24.10.2016 więcej
Nabór nr 4815 (91/16) - Biuro Kadr i Organizacji
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego Biura Kadr i Organizacji
(zastępstwo)
24.10.2016 więcej
Nabór nr 4812 (89/16) - Biuro Kadr i Organizacji
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego Biura Kadr i Organizacji
24.10.2016 więcej
Nabór nr 4770 (94/16) - Wydział Polityki Społecznej (0,5 etatu)
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału
Polityki Społecznej.
21.10.2016 więcej
Nabór nr 4765 (93/16) - Wydział Polityki Społecznej (5 etatów)
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału
Polityki Społecznej.
21.10.2016 więcej
Nabór nr 4765 (92/16) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Administracji Architektoniczno - Budowlanej Wydziału
Infrastruktury(zastępstwo).
21.10.2016 więcej
Nabór nr 82/16 - Biuro Logistyki
Nabór na stanowisko robotnika gospodarczego w Biurze Logistyki.
18.10.2016 więcej
Ogłoszenie nr 3117 (70/16)
zastępca kierownika do spraw nadzoru i koordynacji prac
związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców
06.10.2016 więcej
Nabór nr 4279 (86/16) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale ds. Cudzoziemców
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (zastępstwo).
06.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się