Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 34/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie zasad zamieszczania informacji publicznej na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
14.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 33/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 5 września 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu
gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
05.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 32/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 30 sierpnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu
gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
31.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 31/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 30 sierpnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej
do opiniowania wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych
31.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 30/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji
pieczęci i pieczątek w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
31.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 29/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 30 sierpnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z
pieczęciami urzędowymi i pieczątkami w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańskim
31.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 28/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 30 sierpnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Stałej Komisji
Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz
ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień
publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
31.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 27/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 30 sierpnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przydzielania i korzystania z
telefonów komórkowych oraz urządzeń do mobilnego dostępu do
Internetu, przeznaczonych do celów służbowych
31.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 26/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
31.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 25/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu, wyposażenia (za
wyjątkiem sprzętu komputerowego) będącego na stanie
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Komisji
likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników rzeczowych
majątku ruchomego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
31.08.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się