Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 14/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 13 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie Dyrektora Generalnego Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie utworzenia Stałej
Komisji Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku oraz ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu
zamówień publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w
Gdańsku.
14.06.2016 więcej
Zarządzenie Nr 13/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród pracownikom
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
07.06.2016 więcej
Zarządzenie Nr 12/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 28 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania szkoleń w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, studentów i
uczniów odbywających praktyki studenckie lub uczniowskie w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
28.04.2016 więcej
Zarządzenie nr 11/2016 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 07 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny
sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej będącego na stanie
pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod kątem
przydatności do dalszej eksploatacji oraz Komisji likwidacyjnej
zbędnych lub zużytych składników rzeczowych
08.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 4 kwietnia 2016 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę
05.04.2016 więcej
Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 22 lutego 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zamieszczania
informacji publicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
22.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 8/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 17 lutego 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad procesu adaptacji nowo
zatrudnionych pracowników w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
18.02.2016 więcej
02.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 6/2016 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji
antymobbingowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku -
nie podlega publikacji
28.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Generalnego z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek.
19.01.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się