Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 279/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,
Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego
planu kwalifikacji wojskowej w 2017 r . na terenie Województwa
Pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach
komisji
02.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 278/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Redy
30.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 277/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa w drodze przetargu ustnego ograniczonego
30.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 276/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny w nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Słowińskiego Parku Narodowego
30.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 275/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
30.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 274/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
30.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 273/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
30.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 272/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
30.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 271/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
30.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 270/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego
30.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się