Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 259/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w
Gdańsku
09.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 258/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny
nieruchomości Skarbu Państwa dokonanej na rzecz Gminy Sztum
07.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 257/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
07.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 256/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Terenowej Rady do
Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu
Słupskiego
05.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 255/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem
Państwa a Gminą Ustka
02.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 254/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego
02.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 253/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Tczew
02.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 252/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 r.
uchylające zarządzenie w sprawie procedur zarządzania
profilami zaufanymi ePUAP oraz nadawania uprawnień do
potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili
zaufanych ePUAP w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
30.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 251/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016 r
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Miasta i Gminy Prabuty
25.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 250/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
24.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się