Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 12 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny
sprzętu, wyposażenia (za wyjątkiem sprzętu komputerowego)
będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych
składników rzeczowych majątku ruchomego Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
14.07.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z pokoi w obiekcie przy ul.
Mickiewicza 36 w Sopocie
14.07.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 12 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek
14.07.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 30 czerwca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Biura do spraw Obsługi Delegatury
05.07.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu i wyposażenia
obrony cywilnej będącego na stanie Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku pod kątem przydatności do dalszej
eksploatacji oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych
składników sprzętu i wyposażenia będącego na stanie
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
23.06.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej
09.06.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 31 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
01.06.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 31 maja 2017 r.
sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wieloosobowego
samodzielnego stanowiska pracy do spraw audytu wewnętrznego
01.06.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 14 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu
gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
16.05.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej do opiniowania wniosków o
przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych
12.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się