Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału
Nieruchomości i Skarbu Państwa
15.03.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu Wewnętrznego do przeprowadzania
wartościowania stanowisk pracy członków korpusu służby
cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
10.03.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 7 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Polityki
Społecznej
08.03.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Wojewody
06.03.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 23 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji
24.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 3 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wspólnej Komisji
Dyscyplinarnej dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej
województwa pomorskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu
Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w
Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku oraz Kuratorium Oświaty w
Gdańsku
17.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
15.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Zdrowia
– Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego
14.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki
14.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek
14.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się