Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.208.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.167.2017 dotyczącej zgody na oddanie
w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa w celu poprawienia zagospodarowania
nieruchomości przyległej
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.181.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2017r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.,
zmienione zarządzeniem nr 239/2016 z dnia 8 listopada 2016 r.
oraz zarządzeniem z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie
ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa oraz zasad
dysponowania środkami budżetowymi w części 85/22 –
województwo pomorskie
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
20.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie NSP-II.7582.1.6.2016
dotyczącej zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
19.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.216.2017 dotyczącej zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości
Skarbu Państwa
19.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.64.2017 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
19.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w
województwie pomorskim w 2018 r.
19.12.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie rozszerzenia numeru klasyfikacji Jednolitego Rzeczowego
Wykazu Akt w związku z przejęciem zadania z zakresu Koordynacji
Systemów Zabezpieczenia Społecznego
19.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się