Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.93.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
22.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej, celem przeprowadzenia
drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
udzialu w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
mieszkalnego
22.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.121.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.206.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.174.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na nabycie prawa własności nieruchomości do zasobu Skarbu
Państwa
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017 r.
w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji ds.
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim na
kadencję w latach 2018-2023
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017 r.
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje kierowców
wykonujących przewóz drogowy po ukończeniu kwalifikacji
wstępnej.
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017 r.
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na
instruktorów i instruktorów nauki jazdy.
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku
w okręgu wyborczym Nr 7
16.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się