Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica w
okręgu wyborczym Nr 8
16.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 6 listopada 2017 r.
Zarządzenie Wojewody zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania Komisji ds. oceny wniosków
08.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.222.2016 dotyczącej wyrażenia zgody
na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
07.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.180.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa
07.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.149.2016 dotyczącej wyrażenia zgody
na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
07.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.106.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
07.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.99.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na
nieruchomości Skarbu Państwa
07.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.88.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
07.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.203.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
07.11.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.118.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
07.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się