Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o
dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.194.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa
18.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.183.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
18.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.176.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
18.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji
Inwentaryzacyjnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.114.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa
09.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.175.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
09.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.132.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na ustanowienie użytkowania wieczystego na nieruchomościach z
zasobu Skarbu Państwa
09.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 3 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
06.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się