Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 6 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Wydziału Polityki Społecznej
09.04.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 3 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek
04.04.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zasad delegowania pracowników Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w podróż służbową oraz rozliczania kosztów
poniesionych z tytułu podróży służbowej, warunków używania
oraz zasad rozliczania kosztów wykorzystania przez pracownika w
podróży służbowej samochodu osobowego niebędącego
własnością pracodawcy oraz zasad zwrotu kosztów dojazdu
środkami komunikacji miejscowej z tytułu wyjścia służbowego
26.03.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli
15.03.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
22.02.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 5 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin przyjęć
interesantów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
06.02.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego położonego przy ul. Legionów 130 w
Gdyni
31.01.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego
26.01.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu ds.
Ochrony Informacji Niejawnych
26.01.2018 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki
26.01.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się