Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.64.2018 dotyczącej zgody na
wynajęcie lokalu z zasobu Skarbu Państwa
21.12.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.191.2018 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
21.12.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania
kryzysowego w województwie pomorskim w 2019 roku
20.12.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie nadania
regulaminu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Gdańsku
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.113.2018 dotyczącej zgody na
oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.78.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.177.2018 dotyczącej zgody na nabycie
nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa
05.12.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.182.2018 dotyczącej zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
05.12.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.162.2018 dotyczącej wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz
odstąpienie od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze
przetargu
05.12.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.76.2018 dotyczącej zgody na oddanie w
użytkowanie wieczyste nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
05.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się