Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.2.33.2018 dotyczącej uchylenia zgód na
udzielenie bezterminowych bonifikat od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa
10.10.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.99.2018 dotyczącej zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
10.10.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.109.2018 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości Skarbu
Państwa
10.10.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r.
sprawie nr NSP-II.7582.1.58.2018 dotyczącej zgody na użyczenie
części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
10.10.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.151.2018 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
10.10.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.135.2018 dotyczącej zgody na
wynajęcie pomieszczenia garażowego znajdującego się na
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
10.10.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.229.2017 dotyczącej zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na polepszenie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej
10.10.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.37.2018 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
10.10.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
09.10.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 4 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zmieniające zarządzenie w
sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do
spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb
postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę
Pomorskiegopowołania komisji do spraw biegłych
rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań
administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego
08.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się