Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Wojewody Pomorskiego do Spraw
Społeczeństwa Obywatelskiego
13.09.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.110.2018 dotyczącej zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
13.09.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku.
06.09.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.129.2018 dotyczącej zgody na nabycie
nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa w drodze darowizny
29.08.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
28.08.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
28.08.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Wojewódzkiej do spraw nadzoru nad działalnością Komisji
Gminnych do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
24.08.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.117.2017 dotyczącej zgody na oddanie
w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
16.08.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.103.2018 dotyczącej zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
16.08.2018 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.65.2017 dotyczącej zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
16.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się