Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Kontrole przeprowadzone przez Oddział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 2018 roku
WPS - Oddział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej -
Kontrole w 2018
07.08.2018 więcej
Kontrole ośrodków pomocy społecznej w 2018 roku
WPS - Oddział Nadzoru i Kontroli - Kontrole ops w 2018
07.08.2018 więcej
Kontrole w zakresie świadczeń wychowawczych w 2018 roku
WPS - Oddział Nadzoru i Kontroli - Kontrole świadczeń
wychowawczych w 2018
02.07.2018 więcej
Kontrole powiatowych centrów pomocy rodzinie w 2018 roku
WPS - Oddział Nadzoru i Kontroli - Kontrole PCPR w 2018
28.06.2018 więcej
Kontrole ośrodków przyjmujących turnusy rehabilitacyjne w 2018 roku
WPS - ONiK - Kontrole ośrodków przyjmujących turnusy
rehabilitacyjne w 2018
17.05.2018 więcej
Kontrole w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2018 roku
WPS - Oddział Nadzoru i Kontroli - Kontrole pomocy uprawnionym
do alimentów w 2018
18.04.2018 więcej
Kontrole przeprowadzone przez Oddział Służb Zatrudnienia w 2018 roku
WPS - Oddział Służb Zatrudnienia - Kontrole w 2018
11.04.2018 więcej
Kontrole urzędów pracy w 2018 roku
WPS - Oddział Służb Zatrudnienia - Kontrole up w 2018
11.04.2018 więcej
Kontrole przeprowadzone przez Oddział Nadzoru i Kontroli w 2018 roku
WPS - Oddział Nadzoru i Kontroli - Kontrole w 2018
21.03.2018 więcej
21.03.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się