Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.7.18.2019 dotyczącej określenia
warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej
bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta
Pruszcz Gdański
08.08.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.7.20.2019 dotyczącej określenia
warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej
bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy
Kartuzy
08.08.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.7.22.2019 dotyczącej określenia
warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej
bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Miasta
Malborka
08.08.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.133.2019 dotyczącej zgody na
bezprzetargowe oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa wraz ze sprzedażą położonego na niej
budynku
02.08.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.112.2019 dotyczącej zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej
02.08.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.118.2019 dotyczącej zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa
25.07.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na
członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie
Pomorskim na kadencję w latach 2019 – 2023
25.07.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.142.2019 dotyczącej zgody na nabycie
nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa w drodze darowizny
25.07.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
23.07.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Wojewody Pomorskiego ds.
realizacji programu leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych
mózgu
23.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się