Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.149.2019 dotyczącej zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na
rzecz Gminy Czarna Dąbrówka
23.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.107.2019 dotyczącej zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
23.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.82.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
23.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora
publicznego, będącej w posiadaniu Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, w celu ponownego wykorzystywania
20.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w
posiadaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
20.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części
85/22 - województwo pomorskie
19.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2019 r.
w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania
kryzysowego w województwie pomorskim w 2020 roku
18.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań
obronnych w województwie pomorskim w 2020 roku
18.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.229.2019 dotyczącej zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
18.12.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert
składanych w ramach programu wieloletniego „Senior ” na
lata 2015-2020
16.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się