Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rocznej
inwentaryzacji składników majątku w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
20.11.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.7.25.2019 dotyczącej określenia
warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej
bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy
Osieczna
20.11.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.214.2019 dotyczącej zgody na
użyczenie udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/2 części w
prawie własności nieruchomości
20.11.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.154.2019 dotyczącej zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
20.11.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.7.10.2019
dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości
stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych na terenie Gminy Miasta Kwidzyna
20.11.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.186.2019 dotyczącej zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
20.11.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do
przygotowania i realizacji projektu 10/2019/OG-FAMI w ramach
dofinansowania ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracj
19.11.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania
Województwa Pomorskiego oraz planów operacyjnych funkcjonowania
organów samorządu terytorialnego województwa pomorskiego
19.11.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb w
okręgu wyborczym Nr 11
14.11.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie
nadania regulaminu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w
Gdańsku
13.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się