Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na
stanowisko Pomorskiego Kuratora Oświaty
27.09.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.7.5.2019
dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości
stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych na terenie Gminy Słupsk
24.09.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.7.23.2019 dotyczącej określenia
warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej
bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy
Choczewo
23.09.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Chojnicach
13.09.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Gdyni
13.09.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
03.09.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy
Wojewodzie Pomorskim oraz Rzecznika Dyscyplinarnego i jego
zastępców
02.09.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.144.2019 dotyczącej zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
21.08.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw
współpracy z organami administracji
architektoniczno-budowlanej, organami nadzoru budowlanego,
samorządu zawodowego (...)
21.08.2019 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw współpracy z organami
administracji architektoniczno-budowlanymi, organami nadzoru
budowlanego, samorządu zawodowego i Stowarzyszeniem Architektów
Polskich.
19.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się