Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu
Państwa
19.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości zasobu Skarbu Państwa
19.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości lokalowej z zasobu Skarbu Państwa
19.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
19.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy
19.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania
imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa
pomorskiego
13.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i
rozrywkowych na terenie województwa pomorskiego
12.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw monitorowania imprez
masowych i innych wydarzeń oraz zgromadzeń związanych z
wysokim ryzykiem pojawienia się na terenie województwa
pomorskiego koronawirusa SARS-CoV-2
11.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów
Teleinformatycznych
06.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 3 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie
powołania imiennych składów Wojewódzkiej i Powiatowych
komisji Lekarskich
06.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się