Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
17.09.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności z
tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu
Państwa
16.09.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody
Pomorskiego z dnia 19 listopada 2019 roku
15.09.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie zgody na użyczenie lokali znajdujących się w budynku
na nieruchomości Skarbu Państwa
11.09.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw nadzoru nad
działalnością Komisji Gminnych do szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej,
spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan,
piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę oraz powoływania Komisji
Gminnych i określenia ich zadań na terenie województwa.
31.08.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku
31.08.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
28.08.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie NSP-II.7582.1.204.2018 dotyczącej zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy
Kolbudy
21.08.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własnośc Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
21.08.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sulęczyno
20.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się