Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Rumia
27.07.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Ryjewo
24.07.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
24.07.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
Władysławowa
24.07.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny
zatrudnionych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej w Gdańsku
24.07.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
16.07.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
16.07.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 8 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dotyczącej określenia
warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej
bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy
Pelplin
08.07.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
06.07.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od
opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta
Gdańska
30.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się