Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
05.06.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
04.06.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie określenia zadań i kompetencji Wojewody Pomorskiego
oraz I i II Wicewojewody Pomorskiego
01.06.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Kępicach
30.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny
wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację
zadania obejmującego: doposażenie i poprawę standardu
funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i
jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie
funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, zorganizowanie
nowych stołówek szkolnych, adaptację, poprawę standardu i
wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania
posiłków (jadalni) w ramach programu „Posiłek w szkole i w
domu”
30.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do kontroli wykonania
przedsięwzięć realizowanych z udziałem Funduszu
Solidarności Unii Europejskiej
26.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności
26.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Potęgowo
22.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Konarzyny
22.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski
składane w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu
pomocy społecznej na rok 2020
22.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się