Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
21.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
21.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w przedmiocie zgody na zbycie w
drodze bezprzetargowej i nabycie udziałów w prawie własności
nieruchomości
20.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
13.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
13.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia
wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży
13.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Żukowo
13.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
13.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
13.05.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
13.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się