Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
a) za nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej lub krajowej albo o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wojewódzkiej lub krajowej, przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub województwa pomorskiego albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
a. za nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji
drogi wojewódzkiej lub krajowej albo o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej wojewódzkiej lub krajowej, przejęte z mocy
prawa na własność Skarbu Państwa lub województwa pomorskiego
albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania, zgodnie
z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych
08.03.2019 więcej
16. Przetargi na sprzedaż składników mienia Skarbu Państwa
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa, Oddział Gospodarki
Nieruchomościami i Skarbu Państwa
07.03.2019 więcej
15. Udzielanie ulg (umorzenie, odroczenie płatności, rozłożenie płatności na raty) w spłacie należności
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa, Oddział Gospodarki
Nieruchomościami i Skarbu Państwa
07.03.2019 więcej
14. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych przekazujących mienie Skarbu Państwa gminom - na ich wniosek.
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa, Oddział Gospodarki
Nieruchomościami i Skarbu Państwa
07.03.2019 więcej
12. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających nabycie mienia Skarbu Państwa przez gminy - z mocy prawa.
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa, Oddział Gospodarki
Nieruchomościami i Skarbu Państwa
07.03.2019 więcej
g) odszkodowania za nieruchomości wchodzące w skład linii kolejowych, które z dniem 1 czerwca 2003 r. stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa
g. rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów (prezydentów
miast na prawach powiatu) wykonujących zadania z zakresu
administracji rządowej, (a także w trybach nadzwyczajnych
uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności decyzji i
wznowienia postępowania) w sprawach odszkodowań za
nieruchomości wchodzące w skład linii kolejowych, które z
dniem 1 czerwca 2003 r. stały się z mocy prawa własnością
Skarbu Państwa
07.03.2019 więcej
07.03.2019 więcej
f) odszkodowań za nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu drogi gminnej lub powiatowej albo o zezwoleniu na realizajcę inwestycji drogowej gminnej lub powiatowej, przejęte z mocy prawa na własność gmin lub powiatów, albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania
f. rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów (prezydentów
miast na prawach powiatu) wykonujących zadania z zakresu
administracji rządowej, (a także w trybach nadzwyczajnych
uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności decyzji i
wznowienia postępowania) w sprawach odszkodowań za
nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi
gminnej lub powiatowej albo o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej gminnej lub powiatowej, przejęte z mocy
prawa na własność gmin lub powiatów
07.03.2019 więcej
e) odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
e. rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów (prezydentów
miast na prawach powiatu) wykonujących zadania z zakresu
administracji rządowej, (a także w trybach nadzwyczajnych
uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności decyzji i
wznowienia postępowania) w sprawach odszkodowań za
nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które z dniem 1
stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
07.03.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się