DRUKUJ
2014-12-10

Skargi i wnioski w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik województwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 

Informacja

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że podczas załatwiania skargi lub wniosku:

 

AdministratoremPani/Pana danych osobowych będzie Wojewoda Pomorski (dalej: Wojewoda). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

 

·         listownie na adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,

·         przez e-mail: iod@gdansk.uw.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Wojewodęwykorzystujemy wyłącznie w następujących celach:

 

 • wszczęcia oraz prowadzenia postępowania skargowego i wnioskowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 227 i 241 Kodeks postępowania administracyjnego oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków)

 

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (m.in. Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.

 

Wojewodaw ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przezokres realizacji zadań/spraw oraz prawnie ustalony okres archiwizacji. 

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

Może Pani/Pan złożyć do Wojewody wniosek  dotyczący danych osobowych o:

 • sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
 • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO).

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Wojewodę, w tym profilowaniu.

 

 
 
W poniższych załącznikach umieszczono:
 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2014 rok
 • Analiza skarg, wniosków i petycji za 2015 rok
 • Analizy skarg, wniosków i petycji od 2016 roku - udostępnienie informacji na wniosek