2020-06-09

Badanie rynku - nr sprawy NSP-II.7515.37.2014

Wykonanie ekspertyzy, która pozwoli ustalić w sposób jednoznaczny - według stanu na 1 września 1939r.: jakie parcele historyczne (bądź ich części) wchodziły w skład majątku Kaszuba, który został przejęty przez Skarb Państwa na mocy na mocy art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945r. Nr 3, poz. 13 ze zm.) oraz jakie działki (bądź ich części) stanowią one aktualnie; na jakich parcelach historycznych (bądź ich częściach) wchodzących w skład wyżej wskazanej nieruchomości ziemskiej znajdował się las oraz jakie działki (bądź ich części) stanowią one aktualnie; dokładną powierzchnię lasu znajdującego się na wyżej wskazanej nieruchomości ziemskiej oraz rodzaj i wiek drzewostanu tam wówczas występującego; na jakich parcelach historycznych (bądź ich częściach) wchodzących w skład wyżej wskazanej nieruchomości ziemskiej znajdował się zespół dworsko-parkowy oraz jakie działki (bądź ich części) stanowią one aktualnie; rodzaje użytków i zabudowań wyżej wskazanej nieruchomości ziemskiej wraz ze wskazaniem parcel historycznych (bądź ich części) oraz aktualnie istniejących działek (bądź ich części), na których znajdowały się te użytki i zabudowania.

Załączniki

  Zaproszenie do skł...nia ofert.pdf 126,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 1 - formul... ofertowy.pdf 113,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 - klauzula RODO.pdf 321,62 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się