2020-05-28

Michał Bąkowski

II Wicewojewoda Pomorski
 

Michał Bąkowski urodził się w 1991 roku w Gdańsku. Ukończył studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w kancelariach prawnych, zajmując się zagadnieniami z zakresu prawa administracyjnego. W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie występował w charakterze pełnomocnika, zarządzał projektami oraz koordynował specjalistyczne zespoły prawne.
 

Od 2015 roku związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pozostaje zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. W ramach swoich obowiązków zajmuje się problematyką: prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego oraz egzekucji administracyjnej. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz uczestnik wielu konferencji naukowych.
 

Urząd II Wicewojewody Pomorskiego sprawuje od 27 maja 2020 roku.

 

 

 

Przyjmowanie interesantów:

po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Wyznaczenie spotkania następuje wyłącznie po złożeniu pisemnego zgłoszenia, w którym klient określi temat rozmowy. Zgłoszenie powinno zawierać również telefon kontaktowy lub adres e-mail wnoszącego. O terminie spotkania klienci powiadamiani są ze stosownym wyprzedzeniem, wraz z informacją, czy w spotkaniu będzie uczestniczył II Wicewojewoda, czy wyznaczony przedstawiciel Urzędu.


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się