2014-12-02

Kompetencje dyrektora

1)   nadzorowanie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego;

2)   zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

3)   koordynowanie działań służb administracji zespolonej i niezespolonej szczebla wojewódzkiego w zakresie rozpoznawania i zapobiegania klęskom żywiołowym, a także zwalczania i usuwania ich skutków;

4)   nadzorowanie realizacji zadań wojewody z zakresu ratownictwa wodnego;

5)   nadzorowanie realizacji zadań planistyczno – szkoleniowych;

6)   nadzorowanie działalności kontrolnej realizowanej przez pracowników wydziału;

7)   nadzorowanie obsługi systemu niejawnej poczty internetowej „OPAL”;

8)   sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez pełnomocnika wojewody pomorskiego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

9)   sprawowanie nadzoru nad udostępnianiem  informacji publicznej będącej  w posiadaniu wydziału;

10)    nadzorowanie funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów w wydziale;

11)    nadzorowanie realizacji wydatków budżetowych wydziału;

12)    prowadzenie polityki kadrowej wydziału;

13) nadzorowanie realizacji zadań w zakresie Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;

14) nadzorowanie realizacji zadań w zakresie utrzymania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa pomorskiego;

15) nadzorowanie realizacji zadań w zakresie Systemu Powiadamiania Ratunkowego;

16) nadzorowanie realizacji zadań w zakresie organizacji łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;

17) nadzorowanie realizacji zadań wynikających z ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;

18) nadzorowanie realizacji zadań wynikających z art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach;

20) pełnienie w imieniu wojewody funkcji dysponenta III stopnia w zakresie dysponowania środkami finansowymi pozostającymi w kompetencji wydziału.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się