2014-12-02

Kompetencje zastępcy dyrektora

1)   nadzorowanie realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w tym zadań dot. spraw obronnych, obrony cywilnej i logistyki;

2)   koordynowanie współdziałania z organami policji, samorządowymi strażami gminnymi/miejskimi iinnymi organizacjami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3)   opracowywanie zarządzeń i wytycznych wojewody w zakresie bezpieczeństwa publicznego
i obronności województwa;

4)   nadzorowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie zabezpieczenia logistycznego;

5)   nadzorowanie realizacji zadań HNS na rzecz sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO;

6)   nadzorowanie działań mających na celu opracowywanie i wydawanie materiałów służących realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa powszechnego;

7)   nadzorowanie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w zakresie działania wydziału;

8)   koordynowanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych;

9)   nadzorowanie realizacji zadań z zakresu rządowych programów dotyczących bezpieczeństwa powszechnego;

10)    współudział w nadzorowaniu realizacji wydatków budżetowych wydziału - pełnienie w imieniu wojewody funkcji dysponenta III stopnia w zakresie dysponowania środkami finansowymi pozostającymi w kompetencji wydziału, w czasie nieobecności dyrektora wydziału.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się