2020-02-12

Kontrole zewnętrzne 2019 rok

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w 2019 roku

 

L.p.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

1.

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura NIK w Gdańsku

Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

od 16.01.2019

2.

Izba Administracji
Skarbowej w Gdańsku

Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020

od 03.06.2019

3.

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Prawidłowość realizacji przez Wojewodę Pomorskiego
zadań związanych z nadzorem nad działalnością
kierownika urzędu stanu cywilnego w zakresie określonym w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego

od 04.06.2019

4.

Najwyższa Izba Kontroli

Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z zalegania
materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego

od 11.06.2019

5.

Państwowa Inspekcja
Pracy

Ocena przestrzegania zagadnień z zakresu prawnej
ochrony stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem
przepisów o rozwiązywaniu stosunku pracy.
Ponadto zakresem kontroli objęto zagadnienia w zakresie mobbingu

od 17.07.2019

6.

Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju-Departament
Programów
Pomocowych

Kontrola projektu POPT.01.02.00-00-0225/18; celem
kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji
projektu oraz jego zgodność z zapisami decyzji
o dofinansowaniu nr UDA-POPT.01.02.00-00-0225/18-00
z dnia 2 lipca 2018 r.

od 01.07.2019

7.

Dyrektor Izby Administracji
Skarbowej w Gdańsku

Przeprowadzenie audytu u Krajowego
Kontrolera-Wojewody Pomorskiego w
zakresie gospodarowania środkami
pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej
w ramach Programu Interreg V-A Polska-
Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy
Bałtyk)2014-2020

od 15.10.2019

8.

Państwowa Inspekcja
Pracy

Ocena przestrzegania zagadnień z zakresu prawnej
ochrony stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem
przepisów o rozwiązywaniu stosunku pracy

od 21.08.2019

9.

Państwowa Inspekcja Pracy

Czas pracy w urzędzie

od 04.11.2019

10.

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Dotyczy: projektu 24/7-2017/OG-FAMI pt.
„Wsparcie procesów informacyjnych w Oddziale ds. Cudzoziemców poprzez budowę infolinii dla cudzoziemców oraz wyposażenie Oddziału w sprzęt informatyczny” dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Kontrola operacyjna projektu realizowanego w ramach porozumienia finansowego nr PL/2017/FAMI/OG/7.24, pt. „Wsparcie procesów informacyjnych w Oddziale ds. Cudzoziemców poprzez budowę infolinii dla cudzoziemców oraz wyposażenie Oddziału w sprzęt informatyczny”

od 04.12.2019

11. Dyrektor Izby Administracji
Skarbowej w Gdańsku
Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Funduszu Azylu, Migracji i Integracji od 27.11.2019
12. Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej
Kontrola w zakresie pełnienia funkcji Krajowego Kontrolera w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Dania-Niemcy- Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014- 2020-sprawdzenie spełniania kryterium
desygnacji dotyczącej działań w dziedzinie kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontroli na miejscu
operacji
od 27.11.2019
13.

Izba Administracji
Skarbowej w Gdańsku

Kontrola projektu: Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018-2020 od 28.11.2019
14. Dyrektor Izby Administracji
Skarbowej w Gdańsku
audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Funduszu Azylu, Migracji i Integracji od 14.10.2019
 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się