2014-12-02

Kontrole zewnętrzne 2013 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w 2013 roku

 

 

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Przedmiot kontroli

Termin kontroli

1.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części 85/22 - województwo pomorskie

17 stycznia - 19 kwietnia
2013 r. 

2.

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Audyt systemu zarzadzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego 2007-2013

30 stycznia - 27 marca

2013 r.

3.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej – Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk

- weryfikacja i poświadczanie wydatków partnerów projektów w trakcie kontroli administracyjnej

- kontrola projektów na miejscu

- zgłaszanie nieprawidłowości

- przestrzeganie horyzontalnych polityk wspólnotowych

- realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w ramach poprzedniej kontroli administracyjnej

- archiwizacja dokumentów

6 - 8 lutego 2013 r.

4.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Prawidłowość prowadzenia przez Wojewodę Pomorskiego postępowań meldunkowych ze szczególnym uwzględnieniem trybów szczególnych postępowań administracyjnych oraz prawidłowości wydawanych rozstrzygnięć w sprawach o zawieszenie postępowań administracyjnych.

22 - 24 maja 2013 r.

5.

Urząd Kontroli skarbowej w Gdańsku

Audyt systemu zarzadzania i kontroli oraz audyt operacji dla Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

14 maja 2013 r. -

6.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej

wrzesień 2013 r. -

styczeń 2014 r.

  Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się