2014-12-02

Kontrole zewnętrzne 2014 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w 2014 roku

 

L.p.
Nazwa jednostki kontrolującej
Temat kontroli
Termin kontroli
1. 
Urząd Kontroli Skarbowej
w Gdańsku
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych – projekt „Wyposażenie Oddziału ds. Cudzoziemców w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku – etap II”.
21 stycznia - 14 lutego
2014 r. 

2.

Urząd Kontroli Skarbowej
w Gdańsku

Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

9 kwietnia 2014 r.

3.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Wykonanie budżetu państwa w 2013 roku w części
nr 85/22 - województwo pomorskie.

styczeń - kwiecień 2014 r.

4.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Departament Współpracy Terytorialnej dot. Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

5-7 marca 2014 r.

 

 

5.

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku Audytu systemu zarządzania i kontroli Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013

maj-czerwiec 2014 r.

6.

Archiwum Państwowe w Gdańsku Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwum zakładowym Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

20 maja 2014 r.

7.

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

17 września -
3 października 2014 r.

8. Główny Geodeta Kraju
Temat kontroli:
• spełnienie wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
• stan organizacyjny inspekcji geodezyjnej kartograficznej na szczeblu wojewódzkim w odniesieniu do przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne i ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
• sposób wykonywania zadań kontrolnych przez Wojewódzkiego Inspektora Geodezyjnego i Kartograficznego,
• prowadzenie postępowań administracyjnych WINGiK,
• sposób załatwienia skarg i wniosków
• wykonanie obowiązków ewidencjowania informacji o terenie oraz przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych
• legalność i celowość wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii 

5 maja 2014 r. -
13 stycznia 2015 r 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

 


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się