2015-08-10

Kontrole zewnętrzne 2015r.

       Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w 2015 roku

 

             L.p.
Nazwa jednostki kontrolującej
Temat kontroli
Termin kontroli             
1. 
NIK Delegatura Gdańsk
Wykonanie budżetu państwa w 2014r.
8.01 - 17.04.2015r. 

2.

NIK Delegatura Gdańsk

Wykonanie budżetu państwa w 2014r.

23.01 - 3.04.2015r.

3.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Południowy Bałtyk 2007-2013 - kontrola systemowa 

28 - 30.01.2015r.

4.

Urząd Kontroli Skarbowej System Zarządzania i kontroli Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

marzec 2015r.

5.

NIK Delegatura Gdańsk Wykorzystanie broni przez wybrane służby i straże oraz nadzór organów państwa nad jej reglamentacją

27.04 - 17.07.2015r.

6.

IPOC Gdańsk Kontrola Kontrolera I stopnia EWT 2007-2013 

6 - 19.05.2015r.

7.

Urząd Kontroli Skarbowej Audyt w zakresie systemu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - WIPOC

6 - 20.05.2015r.

8. Urząd Kontroli Skarbowej
Audyt gospodarowaniw środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 

12.05 - 19.06.2015r. 

9. MSW Prawidłowość wydawania przez wojewodę paszportów 9-12.06.2015r.
10. NIK Delegatura Gdańsk Kształcenie i przygotowywanie kadr medycznych czerwiec 2015r.
11.

Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji

Realizacja polityki kadrowej oraz przestrzeganie przepisów Kpa
w zakresie skarg
i wniosków
09.-10.2015r.
12. Urząd Kontroli Skarbowej Audyt systemu Instytucji Pośredniczącej
w Certyfikacji
sierpień 2015r.
13. NIK Delegatura Gdańsk Realizacja celów strategii „Sprawne Państwo 2020” 10.2015-01.2016r.
14. Urząd Kontroli Skarbowej Audyt systemu zarządzania i kontroli Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013 11.-12.2015r.
15. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku Kontrola bezpieczeństwa
i higieny pracy
30.11-3.12.2015r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się