2016-04-21

Kontrole zewnętrzne 2016 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w 2016 roku

 

L.p. Nazwa jednostki kontrolującej Temat kontroli Termin kontroli
1. NIK Delegatura Gdańsk Wykonanie budżetu państwa w 2015r. 01-04.2016r.
2. Urząd Kontroli Skarbowej Audyt systemu zarządzania i kontroli Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 01-02.2016r.
3. Główny Geodeta Kraju Kontrola sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej z 2014r. 9-11.03.2016r.
4. Urząd ds. Cudzoziemców Ocena poprawności prowadzenia postępowań w sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE

18-22.04.2016 r.

5. Główny Inspektor Kontroli Skarbowej Audyt desygnacyjny INTERREG V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 2016
6. NIK Delegatura Gdańsk Wykorzystanie mechanizmu zapewnienia finansowania lub dofinansowania realizacji wybranych zadań 17.06-14.09.2016r.
7. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku Audyt operacji projektów w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 2016
8. Ministerstwo Rozwoju Kontrola systemowa w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 11-12.2016

 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się