2017-03-10

Kontrole zewnętrzne 2017 rok

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w 2017 roku


L.p.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

1.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Gdańsku

Wykonanie budżetu państwa w 2016 r.

od 1.02.2017 r. do 18.04.2017 r.

2.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

24.02.2017 r.

3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych 20.06.2017 r.
4. Szef Obrony Cywilnej Kraju Przygotowanie formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych od 6.07.2017 r. do 20.09.2017 r.
5. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Gdańsku Realiacja przez organy państwa i samorządu terytorialnego zadań w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 25.07.2017 r.
6. Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwo Finansów Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Południowy Bałtyk 2014-2020 29.06.2017 r.
7. Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwo Finansów Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Południowy Bałtyk 2007-2013 od 1.09.2017 r. do 21.11.2017 r.
8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku Wydział Kontroli Płatników Składek

Zakres kontroli obejmował:

1) prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

2) ustalenie uparwnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń tego tytułu;

3) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;

4) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 od 21.09.2017 r. do 18.10.2017 r.

9. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Łodzi

1. Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego (palnowanie zarządzania kryzysowego).

3. Wykonywanie zadań przez centra zarządzania kryzysowego i zespoły zarządzania kryzysowego.

4. Szkolenia i ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. Wykonywanie obowiązków Szefa Obrony Cywilnej Województwa.

10.10.2017 r.
10. Ministerstwo Rozwoju Departament Współpracy Terytorialnej Kontrola w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Południowy Bałtyk od 13.12.2017 r. do 15.12.2017 r.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się