2019-03-13

Kontrole zewnetrzne 2018 rok

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w 2018 roku

 

L.p.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

1.

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura NIK w Gdańsku

Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

od 11.01.2018 r.

2.

Ministerstwo Finansów-
Szef Krajowej
Administracji Skarbowej

Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020

od 16.03.2018 r.

3.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Infrastruktury

Realizacja zadań przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

od 27.03.2018 r.

4.

Wojewódzki Sztab Wojskowy

Przeprowadzenie kontroli prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Wojewódzką Komisję Lekarską w Gdańsku na terenie województwa pomorskiego

od 04.04.2018 r.

5.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Pełnienie funkcji nadzoru i kontroli nad rejestrami wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy prowadzonymi przez organy stopnia powiatowego na terenie województwa pomorskiego

od 25.05.2018 r.

6.

Główny Geodeta Kraju

Zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  oraz obowiązków wynikających z innych aktów prawa powszechnie obowiązującego

od 24.05.2018 r.

7.

MSWiA Centrum Obsługi
Projektów Europejskich

Realizacja umowy z dnia 14.09.2017 o nr PL/2017/AMIF/OG.7.26 dotycząca projektu "usprawnienie zadań realizowanych przez wojewodę pomorskiego poprzez opracowanie i utworzenie interaktywnych formularzy  wniosków dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców oraz budowę systemu automatycznej obsługi klienta" realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

od 14.05.2018 r.

8.

Ministerstwo Finansów-
Szef Krajowej
Administracji Skarbowej

Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 w zakresie następujących projektów :Audyt Systemu    

od 01.08.2018 r.

9.

Państwowa Inspekcja Pracy  Gdańsk


Prawo pracy

od 30.08.2018 r.

10.

Najwyższa Izba Kontroli

Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemców

od 01.05.2018 r.

11. Ministerstwo Finansów-
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 od 05.06.2018 r.
12. Najwyższa Izba Kontroli    Przygotowanie obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej od 22.06.2018 r.
13.

Najwyższa Izba Kontroli   

Działania podejmowane przez Wojewodę wobec placówek udzielających całodobowej opieki bez wymaganego zezwolenia od 12.07. 2018 r.
14. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - EWT - na stanowisku ds. budżetu i pomocy technicznej Kontrola projektu nr POPT.01.01.00-00-0157/17 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego przez Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju od 18.06.2018 r.
15. Najwyższa Izba Kontroli    Weryfikacja wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego. Sprawozdawczość związana ze świadczeniem wychowawczym od 05.11.2018 r.
16. Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Kontrola realizacji umowy z dnia 14.09.2017 o nr PL/2017/AMIF/OG.7.24 dotyczącej projektu" Wsparcie procesów informacyjnych w Oddziale ds.. Cudzoziemców poprzez budowę infolinii dla cudzoziemców oraz wyposażenia oddziału w sprzęt informatyczny" realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. od 16.11.2018 r.
17. Państwowa Agencja Atomistyki

Kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

od 06.12.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się