2014-12-02

Kontrole zewnętrzne 2011 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w 2011 roku

 

 

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Przedmiot kontroli

Termin kontroli

1.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

 

Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. w części 85/22 województwo pomorskie, w zakresie realizowanym przez Dyrektora Generalnego Urzędu (dysponenta trzeciego stopnia)

 

18 stycznia - 28 marca 2011 r.

 

2.

Główny Geodeta Kraju

 

Przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii

 

31 stycznia - 4 lutego 2011 r.

 

3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku

 

Ocena stanu sanitarnego toalet dla klienta

 

25 sierpnia 2011 r.

 

4.

Archiwum Państwowe w Gdańsku

 

Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do archiwum zakładowego

 

29 sierpnia 2011 r.

 

5.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Ocena realizacji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej stopnia wojewódzkiego, na obszarze województwa pomorskiego, zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz innych przepisów zwianych z kontrolą

30 maja - 8 lipca 2011 r.

6.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Wdrażanie budżetu państwa na rok 2011 w układzie zadaniowym

13 maja - 16 września 2011 r.

7.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju w okresie od 1 stycznia 2009 r.

do 30 czerwca 2011 r. 

4 lipca - 12 października 2011 r.

8.

I Urząd Skarbowy

w Gdańsku

Prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz zasadność dokonania zwrotu podatku wynikającego z kwot z przeniesienia z poprzednich miesięcy 

18 października - 9 listopada 2011 r.

9.

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Audyt operacji Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
2007-2013

 

10.

Urząd ds. Cudzoziemców

Udzielanie cudzoziemcom zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie art. 53 oraz art. 53a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

29 sierpnia - 1 września 2011 r.

11.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 listopada 2011 r.

18 października - 9 grudnia 2011 r.

12.

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

2-24 listopada 2011 r.

13.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Realizacja celów i zadań audytu wewnętrznego oraz sposobu jego zorganizowania i funkcjonowania w Urzędzie w systemie kontroli zarządczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2011 r.

21 października - 16 grudnia 2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

  

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się