2014-12-02

Kontrole zewnętrzne 2012 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w 2012 roku.


 

 

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Przedmiot kontroli

Termin kontroli

1.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej.

• ocena wydatków poniesionych
w ramach wniosków o płatność,
• przestrzeganie procedur
w zakresie sprawozdawczości,
rozliczeń finansowych, w tym poprawność kwalifikowania wydatków oraz rzetelność wniosków o płatność,
• przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów, prowadzenia
i przechowywania ewidencji księgowej związanej z realizacją projektu,
• przestrzeganie zgodności
z politykami Wspólnoty,
• prawidłowość i skuteczność realizacji projektu.

9 - 27 stycznia 2012 r.

 

2.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

wykonanie w 2011 r. budżetu państwa w części 85/22 - województwo pomorskie

12 stycznia - 2 kwietnia 2012 r.

3.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli „Realizacja zadań administracji rządowej w sprawach obywatelstwa polskiego”.

20 marca - 16 kwietnia 2012 r.

4.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli „Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych przez organy administracji rządowej”.

20 marca - 16 kwietnia 2012 r.

5.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej”.

20 marca - 16 kwietnia 2012 r.

6.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007 - 2013

październik 2011 r. - styczeń 2012 r.

7.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli u kontrolera I stopnia oraz stosowanie procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków

26 marca - 6 kwietnia 2012 r.

8.

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Finansowanie kosztów zatrudnienia w 2011 roku pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego oraz pracowników Instytucji Kontroli I-ego Stopnia w Programie Południowy Bałtyk zatrudnionych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

23 sierpnia - 4 października 2012 r.

9.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych.

10 września - 26 października

2012 r.

10.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.

26 września - 27 listopada

2012 r.

11.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zakres merytoryczny kontroli:
• Realizacja standardów określających warunki organizacyjne i techniczne pomieszczeń użytkowanych przez Wojewódzki Zespół;
• Realizacja standardów dotyczących trybu powoływania członków Wojewódzkiego Zespołu, powołania specjalistów w zakresie specjalności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania orzeczniczego, kwalifikacji członków wojewódzkiego zespołu;
• Realizacja standardów określających przebieg postępowania orzeczniczego i stosowane w tym postępowaniu procedury;
• Realizacja zadań w zakresie nadzoru bezpośredniego nad działalnością powiatowych zespołów;
• Realizacja zadań w zakresie przetwarzania danych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
• Realizacja zadań w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

12 listopada - 14 grudnia

2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

  

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się