2018-04-25

Informacje dot. majątku Urzędu, ciężaru publicznego i długu publicznego

Majątek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - na dzień 31.12.2017 r. 
 

 
Środki trwałe

 

1. Budynki i lokale: 29 208 418,76 zł.

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 2 271 238,85 zł.

3. Kotły i maszyny energetyczne: 341 580,52 zł.

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 11 735 681,87 zł.

5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty: 66 262,05 zł.

6. Urządzenia techniczne: 2 715 150,30 zł.

7. Środki transportu: 4 054 726,46 zł.

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 14 655 587,99 zł.

9. Grunty: 26 105 529,00 zł.

 

Pozostałe środki trwałe w używaniu: 15 364 901,73 zł.

Wartości niematerialne i prawne: 2 048 535,92 zł.


Ciężar publiczny 

 

Kwota planowanych dochodów budżetu państwa: 14 710 000,00 zł     

Kwota wykonanych dochodów państwa: 16 381 461,90 zł
 

z tego m.in.

- z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych: 3 384 824,13 zł

- z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek

  organizacyjnych: 62 500,00 zł      

- z tytułu opłat paszportowych: 8 777 988,12 zł

- z tytułu opłat za zatrudnienie cudzoziemców: 1 629 895,00 zł

- z tytułu opłat legalizacyjnych: 1 047 776,50 zł

 


Dług publiczny


Według danych księgowych na dzień 31.12.2017 r. PUW nie posiada zobowiązań wymagalnych.


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się