2014-11-28

Informacje dot. majątku Urzędu, ciężaru publicznego i długu publicznego

Majątek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - na dzień 31.12.2014 r. 
 

 Środki trwałe:

1. Budynki i lokale : 28 332 177,47 zł

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej : 2 220 301,42 zł

3. Kotły i maszyny energetyczne : 251 852,02 zł

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania : 9 967 562,61 zł

5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty : 94 200,05 zł

6. Urządzenia techniczne : 2 028 549,10 zł

7. Środki transportu : 4 015 872,20 zł

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie : 9 604 990,75 zł

9. Grunty : 26 105 529,00 zł

 

Pozostałe środki trwałe w używaniu : 16 585 463,22 zł

Wartości niematerialne i prawne : 2 830 492,94 zł


Ciężar publiczny: 

Kwota planowanych dochodów budżetu państwa:      44 551 000,00 zł

Kwota wykonanych dochodów państwa:                   41 236 148,59 zł

z tego m.in.

-    z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych:  30 428 594,43 zł

-    z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych

     i innych jednostek organizacyjnych:   289 252,69 zł

-    z tytułu opłat paszportowych:  7 629 174,44 zł 

 

Dług publiczny

Według danych księgowych na dzień 31.12.2014 r. PUW nie posiada zobowiązań wymagalnych.

 

Majątek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - na dzień 31.12.2013 r. 
 
Środki trwałe

1. Budynki i lokale :   28 053 777,31 zł.

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej :   2 220 298,42 zł.

3. Kotły i maszyny energetyczne :   251 852,02 zł.

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania :   9 758 260,28 zł.

5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty :   94 200,05 zł.

6. Urządzenia techniczne :   1 919 374,30 zł.

7. Środki transportu :   3 386 272,20 zł.

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie :   9 592 588,33 zł.

9. Grunty :   27 597 365,00 zł.

Pozostałe środki trwałe w używaniu :   16 961 923,83 zł.

Wartości niematerialne i prawne :   3 966 523,79 zł.


Ciężar publiczny 

Kwota planowanych dochodów budżetu państwa:   42 835 000,00 zł.

Kwota wykonanych dochodów państwa:   40 404 617,13 zł.


z tego m.in.

-    z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych:   29 868 050,09 zł.

-    z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych
     i innych jednostek organizacyjnych:   123 358,98 zł. 

-    z tytułu opłat paszportowych:   8 541 910,95 zł. 


Dług publiczny 


Według danych księgowych na dzień 31.12.2013 r. PUW posiada zobowiązania wymagalne na kwotę  385,00 zł.

  

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się