2016-08-26

Zadania Oddziału Księgowości i Budżetu

1) rozliczanie krajowych i zagranicznych kosztów podróży służbowych pracowników;

2) zatwierdzanie do wypłaty dowodów księgowych stanowiących podstawę do dokonania wydatku;

3) opracowywanie planu finansowego wydatków Urzędu;

4) przygotowywanie dla Dyrektora Generalnego decyzji o przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami;

5) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;

6) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Urzędu, w szczególności:

a) zmian w planie finansowym Urzędu,

b) wydatków budżetowych w układzie tradycyjnym, budżetu zadaniowego i wydatków strukturalnychoraz ich zaangażowania, w tym wydatków budżetu państwa w zakresie projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

c) zadań realizowanych w ramach rachunku depozytowego i rachunku sum na zlecenie,

d) zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Pracy,

e) zadań realizowanych w ramach prowadzonej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

f)  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

g) środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

h) podatku VAT oraz rejestrów podatku od towarów i usług dla celów podatkowych;

7) wystawianie faktur sprzedaży i not księgowych, w tym odsetkowych;

8) dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych;

9) sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT w celu terminowego dokonania rozliczenia podatku należnego i naliczonego z Urzędem Skarbowym;

10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

11) prowadzenie obsługi kasowej pracowników i klientów Urzędu;

12) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

13) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz zaangażowaniem;

14) dokonywanie sprawdzenia dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;

15) potwierdzanie zaangażowania oraz zabezpieczenia środków w planie finansowym Urzędu
w zakresie zawieranych umów i porozumień,z wyłączeniem umów o pracę;

16) rozliczanie inwentaryzacji oraz ujmowanie jej wyników w ewidencji finansowo-księgowej;

17) obsługa rachunków bankowych, przy pomocy Bankowości elektronicznej NBP, w celu bezgotówkowej regulacji zobowiązań Urzędu;

18) obsługa systemu TREZOR w zakresie dysponenta trzeciego stopnia;

19) wykonywanie czynności inkasenta opłaty skarbowej;

20) potwierdzanie zgodności rozrachunków z dostawcami i odbiorcami;

21) sporządzanie analiz opisowych z wykonania planu finansowego wydatków Urzędu;

22) rozliczanie rezerw Ministra Finansów oraz Wojewody Pomorskiego;

23) udzielanie informacji na potrzeby wydziałów w zakresie wykonania wydatków i zaangażowania środków;

24) sporządzanie list wypłat dotyczących wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, m. in. z tytułu należnych ekwiwalentów w ramach przepisów BHP oraz z tytułu dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się